ГЕОРГИ СИМЕОНОВ –  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  И  АВТОМАТИЗАЦИЯ

 Софтуерни услуги GSoftware - 2012
 за гр. София,   България
       

 

·         Бизнес анализ, проектиране и разработка на софтуер;

·         Проектиране на системна архитектура за софтуерни проекти;

·         Програмиране;

·         Поддръжка на софтуерни и хардуерни продукти и системи (включително и дистанционно);

·         Инсталиране и администриране на сървъри:

o       windows базирани сървъри - W2003, W2008; MS Exchange 2003, MS ISA 2004, 2006; MS Cluster server;

o       infrastrucute (Active directory, DHCP, DNS, WINS, RRAS, VPN);

o       различни LINUX дистрибуции;

o       Сървъри за бази данни – Oracle 9, 10g, 11g, Informix 7,10,11, MS SQL server

 

Наш специалист е сертифициран и за администрация на една от най-разпространените и известни бизнес бази данни – Oracle:

 

Професионални сертификати:

Oracle OCA

Oracle OCP

 

 ГЕОРГИ СИМЕОНОВ – ЕТ  Software - 2012 

 

                                         области с богат опит 

 

Области на знание:

Обектно-ориентирано програмиране;

Обектно-ориентирано моделиране и проектиране;

Клиент-сървър технологии;

Управление на качеството;

Управление на проекти;

Анализ на изисквания и бизнес процеси;

Бази от данни;

Проектиране и изграждане на хранилища с данни – Data Warehousing

Управление на бизнес процеси - Business process management

Business intelligence

Web програмиране

GIS – Географски информационни системи

Системно програмиране (драйвери)

Операционни системи – Windows,  MS Dos, VMS, *NIX, Mumps

 

Софтуерни технологии:

Моделиране и проектиране на софтуерни системи – UML;

Бази от данни – ORACLE, Teradata, Informix, Microsoft SQL Server, MS Access ( 97, 2000 ), Paradox, MUMPS, Interbase и други.;

Data warehousing, ETL transformations

Web програмиране – PHP, XML, HTML, PERL

Microsoft - .NET, ASP.NET, C#, C++, VB;

и други.

 

Езици за програмиране:

Microsoft Visual Basic, C#, C, C++, Borland Pascal / Delphi,

PLSQL, Mumps, Assembler, Prolog, Perl, PHP, Javascript и други.

 

Сървъри за бази данни:

Oracle 8, 9,10g, 11g

Microsoft SQL Server 2000, 2005

Terradata

Informix 7, 10, 11

Mumps DB

 

Инструменти за бази данни:

PL/SQL Developer; MS SQL Server Enterpise Manager, Anaysis services, Data Transformation services, 

Reporting services,  Oracle PLSQL Developer, TOAD, Informix ISA, Terradata Sql tools

  

Реализирани проекти :

  

Проект:

 

Система за управление на МВР КАТ – актове и плащанията по тях

Период:

 

август 2009 – Декември 2009

Клиент:

 

Министерство на вътрешните работи

Размер на екипа:

 

7-8

Позиции:

 

Разработчик база данни

Кратко описание:

 

Системата предоставя богати възможности за управление на актовете, издадени от служители на МВР КАТ.

Задължения:

 

Разработване на решения и услуги, съставяне на процедури, технически описания и документация, разработка на технология за миграция на данни от съществуващите системи.

Използвани технологии и инструменти:

 

Oracle JDeveloper 10.1.3, Eclipse 3.3.x, Oracle SQL Developer, Aqua Data Studio, Oracle Weblogic 10.3, Apache Tomcat 5.5.x, Database: Oracle 10g, Informix 11.

 


 

Проект:

 

Информационна система за поддръжка на административния регистър - ИСПАР

Период:

 

01.2009 – 07.2009

Клиент:

 

Министерство на държавната администрация и административната реформа

Размер на екипа:

 

3-4

Позиции:

 

Разработчик база данни, Бизнес анализатор

Кратко описание:

 

Информационна система за управление и поддръжка на регистъра на административните структури.

Задължения:

 

Разработване на решения и услуги, съставяне на процедури, технически описания и документация, контакт с клиента.

Използвани технологии и инструменти:

 

Oracle RDBMS 10g on HP-UX, ERwin Data Modeler, PL/SQL Developer, TOAD, ASP.NET 2.0, OraDirect .NET Data Provider, Web Services, Win Service, Microsoft Visual Studio .NET 2005, HTML, Javascript, XML, Microsoft Office for documentation

 


 

Проект:

 

Централизирана информационна система за отпускане на медикаменти по реда на Наредба № 34

Период:

 

01.2009 – 04.2009

Клиент:

 

Министерство на здравеопазването

Размер на екипа:

 

7-8

Позиции:

 

Бизнес анализатор, проектант на база данни

Кратко описание:

 

Web базирана централизирана информационна система за контролиране и управление на отпускането на медикаменти, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, по реда на Наредба № 34

Задължения:

 

Контакт с клиента и събиране на изискванията към проекта. Проектиране на цялостната функционалност на продукта и базата данни.

Използвани технологии и инструменти:

 

Word, Excel, ErWin, Oracle, TOAD, PLSQL

 


 

Проект:

 

Информационна система за управление на приходите в общината (MIMS) – Миграция от MSSQL 2005 към Oracle RDBMS 10g

Период:

 

08.2008 – 12.2008

Клиент:

 

Общини в България

Размер на екипа:

 

15-20

Позиции:

 

Ръководител на екип от Oracle програмисти

Кратко описание:

 

Информационна система използвана от общините в България за обслужване на приходите от местни данъци и такси, приемане и обработка на декларации и други документи по ЗМДТ, изчисляване на данъчни задължения, генериране и отпечатване на съобщения за начислени задължения.

Задължения:

 

Прехвърляне на базата данни на МИМС от MS SQL server към Oracle. Анализ, оптимизация и редизайн на кода в базата данни, разпределяне на задачите в екипа и комуникация с членовете на другите екипи.

Използвани технологии и инструменти:

 

Oracle SQL Developer Migration Workbench, ErWin, Oracle RDBMS 10g on Windows Server 2003, MSSQL 2005, PL/SQL, T-SQL, XML, Microsoft Office for documentation, MS SourceSafe for source control

 


 

Проект:

 

CMF 2.0 (Customer master file subsystem)

Период:

 

05.2008 – 08.2008

Клиент:

 

FreightSight, DHL

Размер на екипа:

 

3-4

Позиции:

 

Бизнес анализатор

Кратко описание:

 

Единна информационна система за достъп до логистична информация за товари. Изграден е централизиран Data Warehouse и Data Marts за различните подразделения и бизнес процеси. Данните се зареждат посредством сложни ETL процеси. Изградени са Cognos OLAP кубове и комплексни справки за извличане на информацията.

Задължения:

 

Модифициране на интерфейса на BI портала съгласно изисквания на клиента и оправяне на грешки и пропуски по функционалността на модула.

Използвани технологии и инструменти:

 

Java 2 Enterprise Edition, Cognos BI Portal, Cognos PowerPlay Transformer/Enterprise, Cognos ReportNet 1.1, Teradata RDBMS V2R6, Oracle RDBMS 10g, Oracle Data Integrator (Sunopsis), Teradata Tools

 


Проект:

 

FORWIN Performance Review

Период:

 

01.2008 – 04.2008

Клиент:

 

FreightSight, DHL

Размер на екипа:

 

3

Позиции:

 

Разработчик база данни, системен архитект

Кратко описание:

 

Изследване на причините за бавната работа на специфични справки и аналитични кубове, експериментиране с алтернативни технологии за постигане на по-добри резултати и изготвяне на прототип демонстриращ използваните алтернативни технологии и средства.

Задължения:

 

Изграждане на експериментална постановка, използваща подобрени технологии за изграждане на кубове с информация и adhoc справки, с цел ускоряване на справките и намаляване на времето за изграждане на кубовете.

Използвани технологии и инструменти:

 

Terradata, Оракъл, Когнос, и др.

 


Проект:

 

LOGIS Air Archive Database

Период:

 

11.2007 – 01.2008

Клиент:

 

FreightSight, DHL

Размер на екипа:

 

2

Позиции:

 

Разработчик база данни

Кратко описание:

 

Експорт на данни от продуктивната система плюс данни за минали периоди от други системи и Импорт в архивна база,с цел обобщаване на информацията и справки за минали периоди.

Задължения:

 

Инсталиране на сървър с Оракъл база данни, съставяне на процедури за експорт на определени от заданието данни от база данни Терадата и импорт в база данни Оракъл.

Използвани технологии и инструменти:

 

Terradata, Оракъл, Ultraedit и др.

 


Проект:

 

Danzsale reporting

Период:

 

10.2007 – 11.2007

Клиент:

 

FreightSight, DHL

Размер на екипа:

 

2

Позиции:

 

Бизнес анализатор, изпълнител

Кратко описание:

 

Разработка на интерфейс между Danzsale и DHL с цел миграция на данни от системата на Danzsale към Datawarehouse на DHL=

Задължения:

 

Проучване на множеството от данни на клиента и съставяне на съответствие (мапинг) данните на Datawarehouse системата на DHL, съставяне на процедури и изисквания за миграцията.

Използвани технологии и инструменти:

 

Terradata, MS Word, MS Excel, Ultraedit и др.

 


Проект:

 

Teller

Период:

 

06. 2007 – 10.2007

Клиент:

 

БНБ

Размер на екипа:

 

3-4

Позиции:

 

Бизнес анализатор, Разработчик база данни и Системен архитект на модула.

Кратко описание:

 

Проект и реализация на БД и функционалност за счетоводен модул.

Задължения:

 

Контакт с клиента, анализ и проектиране на модула, проект на базата данни и програмиране на функциите в базата. Взаимодействие с Java програмистите за интеграция с проектирания интерфейс. Интеграция с основната система на БНБ – SAP.

Използвани технологии и инструменти:

 

Oracle, TOAD, PLSQL


Проект:

 

Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър – IISCPR – ЧАСТ ИМОТЕН РЕГИСТЪР

Период:

 

10.2006 – 3.2007

Клиент:

 

Агенция по вписванията

Размер на екипа:

 

4-5

Позиции:

 

Бизнес анализатор

Кратко описание:

 

УЕБ базирана информационна система на Агенцията по вписвания, свързана с имотния регистър.

Задължения:

 

Събиране на изискванията на клиента, проектиране, внедряване на пилотен проект.

Използвани технологии и инструменти:

 

Share Point, MS Visio, MS Word.


Проект:

 

Комплексна банково-счетоводна система, онлайн банкиране

Период:

 

04.2002 – 03.2006

Клиент:

 

Централна кооперативна банка, Първа инвестиционна банка

Размер на екипа:

 

10-15

Позиции:

 

Координатор проект, приложен програмист, бизнес анализатор

Кратко описание:

 

Миграция на използваните до тогава 3 различни банкови продукта в различните клонове и внедряване на централизирана комплексна банково-счетоводна система и нейното постоянно развитие.

Задължения:

 

Връзка с клиента, координиране на работата на програмистите, разработване на нова функционалност, отстраняване на грешки

Използвани технологии и инструменти:

 

Oracle, PLSQL, C++, PHP, PERL, DMSCRIPT и много други..


Проект:

 

Система за онлайн резервиране и купуване на билети

Период:

 

01.2002 – 04.2002

Клиент:

 

Софийска опера и други

Размер на екипа:

 

3

Позиции:

 

Ръководител екип, програмист, бизнес анализатор

Кратко описание:

 

Система за онлайн резервиране и купуване на билети

Задължения:

 

 

Използвани технологии и инструменти:

 

Delphi, web tools

 


Проект:

 

Информационна система на ДАОН, подкомисия към Комисията по финансов надзор

Период:

 

01.2001 – 12.2001

Клиент:

 

ДАОН (Комисията по финансов надзор)

Размер на екипа:

 

4

Позиции:

 

Програмист, БА, тестер, внедрител

Кратко описание:

 

Регистър на пенсионните и осигурителни дружества и на периодичните отчети подавани от тях.

Задължения:

 

 

Използвани технологии и инструменти:

 

Informix, Delphi

 


Проект:

 

Финансово-счетоводна система “PROFIT”

Период:

 

01.1997 – 10.2000

Клиент:

 

NA

Размер на екипа:

 

10

Позиции:

 

Програмист, ръководител екип, системен архитект

Кратко описание:

 

Дизайн и имплементация на комплексна финансово-счетоводна информационна система за малки и средни фирми.

Задължения:

 

Системен анализ и дизайн, разпределяне на задачите в екипа, обучение на нови хора, програмиране.

Използвани технологии и инструменти:

 

Delphi, Oracle, Interbase, MS access

 


Проект:

 

Офлайн информационна система за ЕЛЕКТРОННИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ - ЕПИ

Период:

 

01.1998 – 5.1998

Клиент:

 

ИК "Труд и право".

Размер на екипа:

 

2

Позиции:

 

Програмист, координатор, бизнес анализатор, внедрител.

Кратко описание:

 

Дизайн и имплементация на информационната система (тип АПИС) и на собствената система за пълнотекстово търсене.

Задължения:

 

Системен анализ и дизайн, разпределяне на задачите в екипа, програмиране, внедряване, обучение на разпространители.

Използвани технологии и инструменти:

 

Delphi, ParadoxПроект:

 

Финансово-счетоводна система

Период:

 

10.1994 – 09.1996

Клиент:

 

NA

Размер на екипа:

 

15

Позиции:

 

Системен програмист, приложен програмист

Кратко описание:

 

Мултиплатформена Финансово-счетоводна система.

Задължения:

 

Дизайн и разработка на драйвери за принтери за TEGL прозоречна система. Дизайн и реализация на фактуриращ модул.

Използвани технологии и инструменти:

 

TEGL, Pascal, Assembler

 


Проект:

 

GIS

Период:

 

09.1992 – 09.1994

Клиент:

 

“Глобал” ООД, София

Размер на екипа:

 

10

Позиции:

 

Програмист

Кратко описание:

 

Част от екип разработващ ГИС

Задължения:

 

Обработка на цифровизираните данни за картите и импорт в продукта, разработка и поддръжка на модула за импорт.

Използвани технологии и инструменти:

 

Prolog, Pascal, C++

 


Проект:

 

Софтуерни инструменти за работа с режещи плотери

Период:

 

03.1992 – 08.1992

Клиент:

 

“Маус” ООД, София

Размер на екипа:

 

3

Позиции:

 

Ръководител екип, програмист

Кратко описание:

 

Разработка на инструменти за работа с режещи плотери.

Задължения:

 

Системен дизайн на софтуерни инструменти и организация и поддръжка на софтуерния отдел, хардуерна поддръжка, обучение на персонала за работа с инструментите и др.

Използвани технологии и инструменти:

 

Pascal, Assembler, CorelDraw

   

ГЕОРГИ СИМЕОНОВ –   ЕТ  -   GSoftware-2012

предлага   широк  спектър от   услуги  по разработване, инсталиране , управление и поддръжка на  софтуер, 

които предоставяме ежечасово, ежедневно, регулярно, превантивно, аварийно според нуждите и 

изискванията на нашите клиенти.

Във всеки момент нашите клиенти подават своята заявка на HOT-LINE на компанията.

Всеки ден ние Ви спестяваме време, средства и грижи!

за контакт с

ГЕОРГИ СИМЕОНОВ –   ЕТ  -   GSoftware-2012

ЕТ ”ГЕОРГИ СИМЕОНОВ – 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  И
АВТОМАТИЗАЦИЯ”
София,  1172, България, 

Ж.к.Дианабад, Бл.23 Вх.A / Б / В партер
Tel.              +359 2 962 5229     
Tel./Fax       +359 2 862 0246 
Мобилен : +359 888 963 924 

e-mail:   office@gsea.biz  
homepage: www.gsea.biz  

 ГЕОРГИ СИМЕОНОВ –   ЕТ  -   Software-2012